c©pyright

De inhoud van deze website is beschermd door de wet op het auteursrecht. De getoonde informatie en werken mogen in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ewoud Willem van Doorn, de auteur. Bezoekers zijn niet gerechtigd tot het wijzigen, verspreiden, publiceren, verzenden of het vervaardigen van van deze site of getoonde teksten afgeleide creatieve dochters of werkstukken voor enige privé of commerciële doeleinden voor uzelf of voor derden - inclusief, maar niet beperkt tot fotografie, grafische vormgeving en concepten. U mag het beeldmateriaal en de teksten, geheel of gedeeltelijk, niet kopiëren, decompileren, demonteren, vertalen of aanpassen. U mag het beeldmateriaal en de teksten niet op de markt brengen of overdragen of gebruiken op een manier die niet expliciet wordt toegestaan door de auteur. Er is alle moeite gedaan om de eigenaren van de gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Indie u een afbeelding ontdekt die uw creatief eigendom is, kan er altijd via de mail contact met de eigenaar van deze website worden opgenomen. Daarvoor dank.

c©pyright

All contents on this website are protected by copyright. No portion of the information provided may be reproduced in any form, or by any means, without prior written permission from Ewoud Willem van Doorn, the author. Visitors or users are not permitted to modify, distribute, publish, transmit, translate or create derivative works of any material found on this site for any public or commercial purposes - including, but not limited to photography, graphics and concepts. You may not partially nor otherwise copy, decompile, cut, translate or adapt photography and textcontent of this site. You may not sell the picture material and the texts of this site and may not transfer or use it in a manner which is not permitted explicitly by the author.
The owner of this website has made an effort to trace the owners of the pictures that have been used on this website. If you have creative ownership of them or one of them, let it know by mail. Thank you.